Vina Pharmacy
11207 North Lamar Blvd
Austin, TX 78753

Elgin Medicine Shop
199A US 290
Elgin, TX 78621

East Austin Medicine Shop
2115 East Martin Luther King Jr Blvd
Austin, TX 78702-1341